This is an unofficial translation of the GNU Lesser General Public License into Czech. It was not published by the Free Software Foundation, and does not legally state the distribution terms for software that uses the GNU LGPL - only the original English text of the GNU LGPL does that. However, we hope that this translation will help Czech speakers understand the GNU LGPL better.

Toto je neoficiální ceský preklad GNU Lesser General Public License. Tenhle preklad nebyl zverejnen nadací Free Software Foundation a tak právne neupravuje distribucní podmínky softwaru, který je licencován pod GNU LGPL. Právne závazný je pouze anglický originál GNU LGPL. Doufáme ale, že preklad pomuže Cechum lépe porozumet GNU LGPL.

GNU Lesser General Public License

Copyright © 2007 Free Software Foundation, Inc.

Verze 3, 29. cerven 2007

Každému je dovoleno kopírovat a distribuovat doslovné kopie tohoto licencního dokumentu, ale jeho upravování je zakázáno. Tato verze licence GNU Lesser General Public License zahrnuje ustanovení a podmínky verze 3 licence GNU General Public License, rozšírené o dodatecné povolení uvedené níže.

0. Dodatecné definice.

Použití termínu „tato licence“ se v tomto textu vztahuje na verzi 3 licence GNU Lesser General Public License a použití termínu „GNU GPL“ se vztahuje na verzi 3 licence GNU General Public License.

Termínem „knihovna“ se myslí chránené dílo, na které se vztahuje tato licence, krome aplikace nebo kombinovaného díla podle definice níže.

Termínem „aplikace“ se rozumí jakékoli dílo, které využívá rozhraní poskytované knihovnou, ale které není jinak založeno na knihovne. Definování podtrídy na základe trídy, definované knihovnou, je považováno za zpusob využití rozhraní poskytnutého knihovnou.

„Kombinovaným dílem“ se rozumí dílo vytvorené kombinováním nebo propojováním aplikace s knihovnou. Konkrétní verze knihovny, s kterou bylo kombinované dílo vytvoreno, se taktéž nazývá „navázaná verze“.

„Minimálním zodpovídajícím zdrojem“ pro kombinované dílo se rozumí strojový kód a/nebo zdrojový kód pro aplikaci, vcetne dat a pomocných programu potrebných na reprodukci kombinovaného díla z aplikace avšak s výnimkou systémových knihoven kombinovaného díla.

„Zodpovídajícím kódem aplikace“ pro kombinované dílo se rozumí strojový kód a/nebo zdrojový kód pro aplikaci, vcetne dat a pomocních programu potrebných na reprodukci kombinovaného díla z aplikace, avšak s výminkou systémových knihoven kombinovaného díla.

1. Výnimka z odstavce 3 licence GNU GPL.

Mužete postoupit chránené dílo v souladu s odstavci 3 a 4 této licence bez toho, aby jste byli vázáni odstavcem 3 licence GNU GPL.

2. Postoupení upravených verzí.

Jestliže upravíte kopii knihovny a jestliže ve vašich úpravách odkazuje urcitá služba na funkci nebo na údaje, které mají být dodané aplikací, která danou službu využívá (krome argumentu, které jsou odeslané, když je služba vyvolána), mužete postoupit kopii takovéto upravené verze:

3. Strojový kód zahrnující materiál z hlavickových souboru knihoven.

Strojový kód ve forme aplikace muže zahrnovat materiál z hlavickového souboru, který predstavuje cást knihovny. Mužete takový strojový kód predat podle vlastních podmínek, za predpokladu, že jestli zahrnutý materiál není omezený na numerické parametry, návrhy datových struktur a accessory nebo malé makra, vložené (inline) funkce a šablony (dlouhé deset rádku nebo méne), vykonáte oboje následující body:

4. Kombinované díla.

Mužete postoupit kombinované dílo podle vlastních podmínek, které souhrnne neomezují upravování cástí knihovny, která je zahrnutá v kombinovaném díle, ani reverzní inženýrství na ladení techto úprav, jestli zároven vykonáte každý z následujících bodu:

5. Kombinované knihovny.

Služby knihovny, které jsou dílem založeným na knihovne, mužete umístit spolecne v jedné knihovne s ostatními službami knihovny, které nejsou aplikacemi a nejsou pokryty touto licencí a postoupit tuto kombinovanou knihovnu podle vlastních podmínek, jestli vykonáte oba následující body:

6. Upravené verze licence GNU Lesser General Public License.

Free Software Foundation muže z casu na cas vydat upravené a/nebo nové verze licence GNU Lesser General Public License. Nové verze budou svou myšlenkou podobné soucasné verzi, ale v nekterých detailech se kvuli rešení nových problému ci zájmu mohou lišit.

Každé verzi je prideleno unikátní císlo verze. Jestliže knihovna, kterou jste dostali, stanovuje, že se na ní vztahuje urcité císlo verze licence GNU Lesser General Public License „nebo jakákoli pozdeji vydaná verze“, máte možnost rídit se ustanoveními a podmínkami této nebo jakékoli pozdejší verze, kterou Free Software Foundation vydala. Jestliže knihovna, kterou jste dostali, nestanovuje císlo verze licence GNU Lesser General Public License, máte možnost vybrat si jakoukoli verzi licence GNU Lesser General Public License, jakou Free Software Foundation vydala.

Jestliže knihovna, kterou jste dostali, stanovuje, že o tom, jestli se budou uplatnovat budoucí verze licence GNU Lesser General Public License, rozhodne zástupce, verejné vyhlášení daného zástupce o akceptaci jakékoli verze mužete považovat za trvalé povolení na použití dané knihovny.This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NoDerivs License. If you distribute or copy this work, you are obliged to publish the following name of the original author: www.lgpl.sk (in case the medium allows, you are obliged to use clickable "follow" link to http://www.lgpl.sk) To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/ or send a letter to Creative Commons, 559 Nathan Abbott Way, Stanford, California 94305, USA.

Toto dílo podléha licenci Creative Commons Attribution-No Derivs License. V prípade kopírování tohoto díla, máte povinnost uvést autora v následujícím tvaru: www.lgpl.sk (v prípade, že to použité médium umožnuje, jste povinen použít klikatelný "follow" odkaz na stránku http://www.lgpl.sk) Pokud chcete videt kópii této lincence, navštivte http://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/ nebo pošlete dopis na adresu Creative Commons, 559 Nathan Abbott Way, Stanford, California 94305, USA.